Vi har lång erfarenhet av stambyte i bostadsrättsföreningar

Beslutet om stambyte är troligen det största beslut man kan vara delaktig i som ledamot i en bostadsrättsförenings styrelse. Det är heller inte säkert att beslutet är populärt hos medlemmarna i föreningen. Ett stambyte är alltid förknippat med stora olägenheter för de boende, men är ett nödvändigt ont som inte går att komma undan. Om rören är i dåligt skick är stambytet oundvikligt.

Eftersom ett stambyte är en så stor åtgärd är det viktigt att processen sköts på rätt sätt, och att den förankras ordentligt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för underhållet av fastigheten, och i detta ingår stammarna. Det innebär att styrelsen kan besluta att stambyte ska genomföras. Om stambytet innebär att medlemmarnas badrum måste rivas ut – helt eller delvis – krävs dock ett stämmobeslut med två tredjedelars majoritet. I vissa fall krävs också godkännande från hyresnämnden. Vi rekommenderar att frågan om stambyte alltid behandlas på en stämma innan beslutet fattas.

Det är ofta besvärligt att bo kvar i sin bostadsrätt under den tid som stambytet pågår. Många väljer därför att bo hos släktingar eller vänner, eller på hotell. Av denna anledning händer det ofta att boende vill ha nedsatt månadsavgift under den tid som budgivningen pågår. Bostadsrättslagen ger dock ingen sådan rätt till ersättning. Ett stambyte anses höra till det underhåll som en innehavare av en bostadsrätt får acceptera. 

Bostadsrättsföreningen har inte heller någon skyldighet att ordna ersättningslägenheter åt de boende under den tid som stambytet pågår. Detta skulle vara att betrakta som en form av skadestånd, men en förening som beslutar om stambyte uppfyller sin underhållsskyldighet av fastigheten. Därmed föreligger ingen grund för skadestånd.

Dessutom kan det vara bra att känna till att en bostadsrättsförening kan bli ersättningsskyldig för en skada som den anses ha orsakat genom försumlighet. Föreningen kan alltså få ersätta skador som uppstått till följd av att stammarna inte bytts ut i tid.

En bostadsrättsförening har enligt bostadsrättslagen rätt att få tillträde till en boendes lägenhet, för att utföra åtgärder som ligger inom föreningens ansvarsområde. De boende kan därför inte vägra föreningen tillträde, men de ska inte orsakas större olägenhet än nödvändigt, enligt lagen. 

Det går som boende inte att vägra tillträde till lägenheten med hänvisning till stammarnas skick eller föreningens ekonomi. Däremot kan det vara fruktbart att förhandla med den motsträviga medlemmen. Kanske kan ni hitta en lösning som båda är nöjda med, exempelvis att grenledningarna från det nyrenoverade badrummet ansluts till de bytta stammarna, och att badrummet lämnas intakt. Det är dock rörens skick som avgör om detta är möjligt. 

Om bostadsrättsinnehavaren fortfarande vägrar kan föreningen dock begära handräckning från Kronofogdemyndigheten. Det är dock sällsynt att det går så långt. Ju mer information de boende får om stambytet, desto mindre är risken att de ska motsätta sig åtgärden.

Den boende kan inte heller vägra med hänvisning till att hen nyligen renoverat sitt badrum. Som förening har ni ingen skyldighet att återställa badrummet till tidigare skick efter att stambytet genomförts. Även här kan det dock löna sig att förhandla. Kanske kan ni betala en del av återställandet, om det arbetet görs med material som återvunnits från det aktuella badrummet.

Kontakta oss!

  • Dra filer hit eller
    Max. file size: 2 MB.
    • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.